۱- آیا شرکت یا شخصیت حقوقی ثبت شده هستید؟

۲- چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟

۳- دنبال جذب سهامدار هستید یا می‌خواهید بعد از اجری طرح‌تان پول و سود سرمایه‌گذار را برگردانید؟

۴- چه مدت بعد از دریافت سرمایه، امکان بازپس دادن آن را دارید؟

ماه