بهکوشان توسعه رسام

1 سرمایه‌گذاری
1 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
962
تاریخ ثبت
1400/04/14
تعداد کارمندان
40
شماره تماس
021-22546212
فکس
آدرس وب‌سایت
آدرس
استان مرکزی شهرستان زرندیه شهرک صنعتی زاویه بلوار کوشش خیابان اقاقیا 308 پ 5972
کد پستی
3944195972
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
محمد مهرگان

اعضای هیات مدیره

محمد مهرگان (نایب رئیس هیات مدیره)
سجاد یوسفی مقدم (رئیس هیات مدیره)
علی سید قلعه جوزدانی (عضو هیات مدیره)

سهامداران

سجاد یوسفی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
10%
علی سید قلعه جوزدانی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
85%
محمد مهرگان
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
5%