تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

فاطمه نامخواه

کمک کنیم فردا، بچه‌ها بهتر زندگی کنند

10,500 ریال

حمایت شده

0%

پیشرفت

50,000,000 ریال

هدف

25

روز مانده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

مشارکت 1,500 ریال یا بیشتر

10 مشارکت‌کننده 60 مورد از این پاداش باقی مانده است (از 70 مورد).

test

زمان تحویل تخمینی: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

مشارکت 50,000 ریال یا بیشتر

0 مشارکت‌کننده 5 مورد از این پاداش باقی مانده است (از 5 مورد).

test2

زمان تحویل تخمینی: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
افزودن 500,000 ریال به هزینه حمل